TOP

บทที่ 15 ไฟฟ้าสถิต

บทที่ 15 ไฟฟ้าสถิต
15.1 ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า
15.2 ประจุไฟฟ้า
15.3 กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า
15.4 การเหนี่ยวนำไฟฟ้า
15.5 แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์
15.6 สนามไฟฟ้า
15.7 เส้นแรงไฟฟ้า
15.8 ศักย์ไฟฟ้า

15.8.1 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ
15.8.2 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลม
15.8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์และสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ

15.9 ตัวเก็บประจุและความจุ
15.10 การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์

15.10.1 เครื่องถ่ายเอกสาร
15.10.2 เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ
15.10.3 เครื่องพ่นสี
15.10.4 ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ

การทดลองและกิจกรรม
กิจกรรม 15.1 ชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและชนิดของประจุไฟฟ้า
กิจกรรม 15.2 การให้ประจุโดยการเหนี่ยวนำพร้อมกับต่อสายดิน
โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 15

13 comments. Leave a Reply

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>