TOP

บทที่ 5 งานและพลังงาน

บทที่ 5 งานและพลังงาน
ภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยาย
เรื่อง งาน และพลังงาน

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

บทที่ 5 งานและพลังงาน
5.1 งาน
5.2 กำลัง
5.3 พลังงาน
5.3.1 พลังงานจลน์
5.3.2 พลังงานศักย์
5.4 กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
5.5 การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
5.6 กฎสากลของการอนุรักษ์พลังงาน
5.7 เครื่องกล

การทดลองและกิจกรรม
การทดลอง 5.1 พลังงานจลน์
การทดลอง 5.2 พลังงานศักย์โน้มถ่วง
การทดลอง 5.3 พลังงานกล
โจทย์แบบฝึกหัด 5

สรุป เรื่อง งาน และพลังงาน ด้วย MindMap

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

แบบทดสอบ เรื่อง งาน และพลังงาน


ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

13 comments. Leave a Reply

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>