TOP

บทที่ 17 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2

บทที่ 17 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2
17.1 กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
17.2 มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
17.3 หม้อแปลง
17.4 ค่าของปริมาณทีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ
17.5 ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
17.6 กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
17.7 การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
17.8 วงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

17.8.1 วงจรไฟฟ้าในบ้าน
17.8.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
17.8.3 การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

การทดลองและกิจกรรม
กิจกรรม 17.1 กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
กิจกรรม 17.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
กิจกรรม 17.3 หม้อแปลง
โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 17

Read More