การทดลองที่ 1

การอ่านค่าจากเครื่องมือวัด

1.ไม้บรรทัด

2. เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ (VERNIER CALIPER)

3. ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

Comments are closed.