การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

การวิเคราะห์ผู้เรียน
MultipleIntelligences

         โลกยุคนี้เป็นยุคของความรู้และข้อมูลข่าวสาร   ผู้ใดมีความรู้และข้อมูลมากกว่าย่อมได้เปรียบกว่า  ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่เป็นความรู้เพิ่มมากขึ้นทุกวัน    และทุกๆ 5 ปีข้อมูลข่าวสารจะทวีขึ้นเป็น 2 เท่า  นอกจากนี้ยังไม่มีใครสามารถสอนความรู้ที่มีอยู่ในโลกนี้ให้แก่เราได้ทั้งหมด    โรงเรียนจึงต้องเตรียมเด็กๆ และเยาวชนให้รู้จักแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง     เพื่อมิให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นกลายเป็นคนล้าหลัง และก้าวตามโลกไม่ทันภายหลังจากออกจากโรงเรียนแล้ว   การสอนให้เด็กเรียนรู้วิธีเรียนที่ถูกต้อง (Learn how to learn)   จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยครูต้องเข้าใจและตระหนักเป็นอันดับแรกว่าเด็กแต่ละคนมีลีลาหรือรูปแบบการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน  ครูที่สามารถรู้ว่าเด็กแต่ละคนในชั้นมีรูปแบบการเรียนรู้เป็นแบบใด จะประสบความสำเร็จในการส่งผ่านความรู้ไปยังนักเรียน  ทำให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถมากที่สุด  
          การศึกษาวิธีการเรียนของนักเรียนเป็นความจำเป็น  ที่ครูต้องสำรวจวิธีการเรียนของผู้เรียน  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับใช้ตัดสินใจในการวางแผน  และจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะพิเศษเฉพาะคน  

          ดังนั้นครูจึงขอให้นักเรียนช่วยทำแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ซึ่งมี 4  แบบ ดังนี้

  1. การวิเคราะห์ลักษณะบุคลิกภาพของผู้เรียนตามแนวคิดของแอนโทนี่ เอฟ กราชา และไรช์แมน (Anthony F.Grasha and Sheryl Reichmann, 1980)
  2. การวิเคราะห์ผู้เรียนใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ตามแนวคิดของเดวิด เอ คอล์บ (David A. Kolb, 1995)
  3. การวิเคราะห์ผู้เรียนตามการรับรู้ทางสายตา ทางหู และทางร่างกาย
  4. การวิเคราะห์ผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

         ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ทำแบบสอบถามด้วยความตั้งใจ เพื่อนำผลมาวิเคราะห์และใช้ตัดสินใจในการวางแผน  และจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะพิเศษของแต่ละคน  

 

ครูชิตชัย  โพธิ์ประภา
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
37

Comments are closed.