ครูชิตชัย

ครูชิตชัย


ครูชิตชัย  โพธิ์ประภา โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
SocialMedia for Education
E-mail : chitchai.p@piriyalai.ac.th
ประวัติการศึกษา

ม.3 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
ม.6 โรงเรียนวังไกลกังวล
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ – วิชาโทคณิตศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประวัติการทำงาน

2547-2550  โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน
2550- 2555 โรงเรียนวังบ่อวิทยา อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
2555- ปัจจุบัน โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากที่นี่
สไลด์ประกอบการสอนของครู
ใบความรู้
สาระน่ารู้เกี่ยวกับฟิสิกส์

เอกสารประกอบใน website นี้ สามารถ Download ได้ที่นี่ครับ
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1-3

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>