รวมข้อสอบฟิสิกส์


ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาฟิสิกส์
ข้อสอบ มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2550 เฉลยข้อสอบ มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2550
ข้อสอบ มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2551 เฉลยข้อสอบ มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2551
ข้อสอบ มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 เฉลยข้อสอบ มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2552
ข้อสอบ มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 เฉลยข้อสอบ มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2553
ข้อสอบ มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2554 เฉลยข้อสอบ มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2554
 
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2549 เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2549
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2550 เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2550
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2551 เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2551
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2552
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2553
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2554 เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2554
 
ข้อสอบ A-NET วิชาฟิสิกส์
ข้อสอบ A-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2549 เฉลยข้อสอบ A-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2549
ข้อสอบ A-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2550 เฉลยข้อสอบ A-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2550
ข้อสอบ A-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2551 เฉลยข้อสอบ A-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2551
 
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์
PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ครั้งที่ 1 เฉลย PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ครั้งที่ 1
PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ครั้งที่ 2 เฉลย PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ครั้งที่ 2
PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ครั้งที่ 3 เฉลย PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ครั้งที่ 3
PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 ครั้งที่ 1 เฉลย PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 ครั้งที่ 1
PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 ครั้งที่ 2 เฉลย PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 ครั้งที่ 2
PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 ครั้งที่ 3 เฉลย PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 ครั้งที่ 3
 
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ม.4 ภาคเรียนที่ 1
บทที่ 1 บทนำ แบบทดสอบบทที่ 1
บทที่ 2 การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ แบบทดสอบบทที่ 2
บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ แบบทดสอบบทที่ 3
บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ แบบทดสอบบทที่ 4
 
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ม.4 ภาคเรียนที่ 2
บทที่ 5 งานและพลังงาน แบบทดสอบบทที่ 5
บทที่ 6 โมเมนตัมและการดล แบบทดสอบบทที่ 6
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน แบบทดสอบบทที่ 7
บทที่ 8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น แบบทดสอบบทที่ 8
 
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ม.5 ภาคเรียนที่ 1
บทที่ 9 ของไหล แบบทดสอบบทที่ 9
บทที่ 10 ความร้อน แบบทดสอบบทที่ 10
บทที่ 11 คลื่นกล แบบทดสอบบทที่ 11
 
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ม.5 ภาคเรียนที่ 2
บทที่ 12 เสียง แบบทดสอบบทที่ 12
บทที่ 13 แสง แบบทดสอบบทที่ 13
บทที่ 14 แสง และทัศนอุปกรณ์ แบบทดสอบบทที่ 14
 
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ม.6 ภาคเรียนที่ 1
บทที่ 15 ไฟฟ้าสถิต แบบทดสอบบทที่ 15
บทที่ 16 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 แบบทดสอบบทที่ 16
บทที่ 17 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 แบบทดสอบบทที่ 17
 
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ม.6 ภาคเรียนที่ 2
บทที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบบทดสอบบทที่ 18
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม แบบทดสอบบทที่ 19
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แบบทดสอบบทที่ 20
บทที่ 21 อิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบบทที่ 21
 
คลังข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ (ย้อนหลังพร้อมเฉลย)
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ มีนาคม 2548
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ ตุลาคม 2547
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ มีนาคม 2547
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ มีนาคม 2546
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ ตุลาคม 2545
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ มีนาคม 2545
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ ตุลาคม 2544
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ มีนาคม 2544
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ ตุลาคม 2543
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ มีนาคม 2543
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ มีนาคม 2542
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ ตุลาคม 2541
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ ตุลาคม 2540
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ 2540
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ 2539
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ 2538
wing2 ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ 2537
ขอบคุณ myfirstbrain.com

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>