TOP

บทที่ 9 ของไหล

 

ภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยาย
เรื่อง ความหนาแน่น ความดันในของไหล


ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยาย
เรื่อง ความตึงผิว ความหนืด พลศาสตร์ของของไหล


ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

บทที่ 9 ของไหล
9.1 ความหนาแน่น
9.2 ความดันในของเหลว
         9.2.1 ความดันในของเหลวขึ้นอยู่กับความลึก
9.2.2 เครื่องมือวัดความดัน
9.2.3 ความดันกับชีวิตประจำวัน
9.3 กฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิก
9.4 แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดิส
9.5 ความตึงผิว
9.6 ความหนืด
9.7 พลศาสตร์ของของไหล
9.7.1 ของไหลอุดมคติ
9.7.2 การไหลของของไหลอุดมคติ
9.7.3 สมการความต่อเนื่อง
9.7.4 สมการของแบร์นูลลี
9.7.5 การประยุกต์สมการของแบร์นูลลี

การทดลองและกิจกรรม
การทดลอง 9.1 ความดันในของเหลว
การทดลอง 9.2 แรงลอยตัว
กิจกรรม 9.1 แรงตึงผิวของของเหลว
การทดลอง 9.3 ความตึงผิวของของเหลว
กิจกรรม 9.2 หลักของแบร์นูลลี
โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 9

สรุป เรื่องของไหล ด้วย MindMap
แบบทดสอบ เรื่อง ของไหล
 สไลด์ประกอบการสอนของครู
[slideshare id=9725327&doc=random-111016224549-phpapp02]

Comments are closed.