TOP

1.6 เลขนัยสำคัญ

             เลขนัยสำคัญ (Significant Figure) คือ จำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ ดังนั้นตัวเลขนัยสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอน (certainty) รวมกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่แสดงความไม่แน่นอน (uncertainty) ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ด้วย

ให้นักเรียนศึกษาหัวข้อต่อไปนี้ โดย Click เข้าไปอ่านแต่ละหัวข้อนะครับ

1 ความหมายของเลขนัยสำคัญ

2 แนวปฏิบัติในการใช้เลขนัยสำคัญ

3 ตัวเลขนัยสำคัญกับการคำนวณ 

3.1 การบวกและการลบ
3.2 การคูณและการหาร

Comments are closed.