TOP

การทดลอง 1.1 การหาความหนาแน่นของวัตถุพีวีซี

จุดประสงค์

          เพื่อหาความหนาแน่นจากการวัดมวลและปริมาตรด้วยเครื่องมือวัดธรรมดาและวิเคราะห์หาความคลาดเคลื่อนของความหนาแน่นที่หาได้ ปัจจุบันมีการใช้วัสดุประเภทพีวีซีเป็นอันมาก ที่พบบ่อยได้แก่การทำท่อน้ำ วัสดุต่างๆที่มีเนื้อวัสดุเป็นอย่างเดียวกันแม้จะผลิตมาจากแหล่งต่างๆ กัน และมีความหนาแน่นมวล นั่นคืออัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรเป็นอย่างเดียวกัน เราสามารถทดลองหาความหนาแน่นของวัสดุนี้ได้ โดยใช้เครื่องมือง่ายๆ ธรรมดา เช่น ไม้บรรทัดและเครื่องชั่ง

 วิธีทดลอง

          สมมติว่าจะหาความหนาแน่นของพีวีซีจากท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งนิ้วยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ทำได้โดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อภายนอกและภายในด้วยไม้บรรทัด รวมทั้งความยาว เพื่อคำนวณหาปริมาตร แล้วนำไปชั่งเพื่อหามวล ซึ่งจะหาความหนาแน่นได้จากปริมาณทั้งสอง

          ในการวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง ควรวัดหลายครั้งและหมุนไปรอบๆ และหาค่าเฉลี่ย ควรประมาณค่าความคลาดเคลื่อนที่อาจเป็นไปได้ การหาค่าความหนาแน่นควรหาค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็นไปได้ด้วย

Comments are closed.