TOP

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ให้นักเรียนศึกษา บทที่ 1 เรื่อง ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

คำถาม
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คืออะไร มีความสัมพันธ์และแตกต่างกันอย่างไร
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสาขาวิชาอะไรบ้าง
3. จงสรุปย่อถึงประวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งทางตะวันตกและประเทศไทย
4. จงอธิบายถึงประโยชนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์มาพอสังเขป

โดยเข้าไปตอบที่ Facebook ตาม Link นี้ เท่านั้นนะครับ

Comments are closed.