TOP

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ให้นักเรียนศึกษา บทที่ 1 เรื่อง  ประวัติความเป็นมาของฟิสิกส์

แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

คำถาม

1. ให้นักเรียนสรุปความหมายของฟิสิกส์เป็นของตนเอง
2. ให้นักเรียนบอกความแตกต่างของฟิสิกส์ยุคเริ่มแรก กับฟิสิกส์ยุคใหม่ที่เห็นเด่นชัด
3. สาขาหลัก และสาขาย่อยของฟิสิกส์มีกี่สาขา อะไรบ้าง

โดยเข้าไปตอบที่ Facebook ตาม Link นี้ เท่านั้นนะครับ

Comments are closed.