ฟิสิกส์ ม.4

รายละเอียดเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ม. 4





บทที่ 1 บทนำ

1.1 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2 วิชาฟิสิกส์
1.3 ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย
1.4 การทดลองในวิชาฟิสิกส์
1.5 ความไม่แน่นอนในการวัด
1.6 เลขนัยสำคัญ
1.7 การบันทึกข้อมูล
1.8 การวิเคราะห์ผลการทดลอง

การทดลองและกิจกรรม
การทดลอง 1.1 การหาความหนาแน่นของวัตถุพีวีซี
กิจกรรม 1.1 การวัดระยะทางสั้นและยาว
โจทย์แบบฝึกหัด 1

บทที่ 2 การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ

2.1 ตำแหน่งและการกระจัด
2.2 ความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ย
2.3 ความเร็วและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง
2.4 ความเร่ง
2.5 การเคลื่อนที่กรณีความเร่งเป็นค่าคงตัว
2.6 วัตถุตกอย่างเสรีมีความเร่งเป็นค่าคงตัว
2.7 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติและ 3 มิติ
2.8 เวกเตอร์ตำแหน่งและเวกเตอร์ความเร็วในสองมิติ
2.9 ความเร่งในสองมิติ
2.10 ความเร็วสัมพัทธ์
2.11 กรอบอ้างอิงเฉื่อย

การทดลองและกิจกรรม
การทดลอง 2.1 การวัดอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
การทดลอง 2.2 การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกอย่างเสรี
กิจกรรม 2.1
กิจกรรม 2.2
โจทย์แบบฝึกหัด 2

บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่

3.1 แรง
3.2 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
3.3 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน
3.4 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน
3.5 น้ำหนัก
3.6 กฎการดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
3.7 จุดศูนย์กลางมวล และจุดศูนย์กลางของความโน้มถ่วง
3.8 แรงเสียดทาน
3.9 การนำกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้

การทดลองและกิจกรรม
การทดลอง 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่ง
การทดลอง 3.2 แรงเสียดทาน
การทดลอง 3.3 สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (โดยพื้นเอียง)
กิจกรรม 3.1 การหามวลจากการเคลื่อนที่
กิจกรรม 3.2 ปัญหาการกระตุกเชือก
โจทย์แบบฝึกหัด 3

บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

4.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
4.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม
4.3 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

การทดลองและกิจกรรม
การทดลอง 4.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การทดลอง 4.2 คาบของการเคลื่อนที่ในแนววงกลม
การทดลอง 4.3 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของรถทดลองซึ่งติดอยู่กับสปริง
การทดลอง 4.4 ลูกตุ้มอย่างง่าย
โจทย์แบบฝึกหัด 4

บทที่ 5 งานและพลังงาน

5.1 งาน
5.2 กำลัง
5.3 พลังงาน
5.3.1 พลังงานจลน์
5.3.2 พลังงานศักย์
5.4 กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
5.5 การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
5.6 กฎสากลของการอนุรักษ์พลังงาน
5.7 เครื่องกล

การทดลองและกิจกรรม
การทดลอง 5.1 พลังงานจลน์
การทดลอง 5.2 พลังงานศักย์โน้มถ่วง
การทดลอง 5.3 พลังงานกล
โจทย์แบบฝึกหัด 5

บทที่ 6 โมเมนตัมและการดล

6.1 โมเมนตัม
6.2 แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
6.3 การดลและแรงดล
6.4 การชน

การทดลองและกิจกรรม
กิจกรรม 6.1 แรงกับการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
การทดลอง 6.1 การชนกันของรถทดลองแบบยืดหยุ่น
การทดลอง 6.2 การชนกันของรถทดลองแบบไม่ยืดหยุ่น
การทดลอง 6.3 การระเบิดออกจากกัน
การทดลอง 6.4 การชนของลูกทรงกลมโลหะในสองมิติ
โจทย์แบบฝึกหัด 6

บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน

7.1 การหมุน ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม
7.2 ทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบหมุน
7.3 โมเมนต์ความเฉื่อย
7.4 พลังงานจลน์ของการหมุน
7.5 โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม
7.6 การทำงานในการหมุน
7.7 การแกว่งของวัตถุ

การทดลองและกิจกรรม
การทดลอง 7.1 โมเมนต์ของความเฉื่อยแบบเพนดุลัมแบบบิด
การทดลอง 7.2 Physical Pendulum
โจทย์แบบฝึกหัด 7

บทที่ 8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

8.1 สภาพสมดุล
8.2 เงื่อนไขของสมดุล
8.3 โมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก
8.4 โมเมนต์ของแรงคู่ควบ
8.5 เสถียรภาพของสมดุล
8.6 การนำหลักสมดุลไปประยุกต์
8.7 สภาพยืดหยุ่น
8.7.1 แรงที่ทำให้วัตถุผิดรูป
8.7.2 ความเค้นและความเครียด
8.7.3 มอดูลัสของยัง
8.8 ความทนแรงของวัตถุ

การทดลองและกิจกรรม
การทดลอง 8.1 สมดุลของแรงสามแรง
การทดลอง 8.2 ความเค้นดึงและความเครียดดึง
โจทย์แบบฝึกหัด 8

Comments are closed.